Usługi

W ramach projektu każdy z 72 uczestników (w tym 43 kobiet i 29 mężczyzn) zostanie objętych wszystkimi formami wsparcia w postaci:

 1. Indywidualnego poradnictwa zawodowego (4h/os.) - w ramach tego zadania każdy z uczestników odbędzie indywidualne spotkanie z profesjonalnym doradcą zawodowym, który przeprowadzi z uczestnikiem diagnozę predyspozycji zawodowych i opracuje Indywidualny Plan Działania.
 2. Warsztatami kompetencji społecznych:
  • Zarządzanie stresem i lękiem (6h/grupę) – Uczestnicy poznają metody rozpoznania, powstrzymywania i zwalczania sytuacji stresowych, sposoby pokonywania lęku, nauczą się w jaki sposób emocje strachu i lęku przekształcić w emocji pozytywnych motywacji.
  • Radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi (6h/grupę) – Uczestnicy zostaną zapoznani z metodami negocjacji, poprawnej argumentacji, sposobami rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
  • Autoprezentacja (6h/grupę) – Uczestnicy poznają sposoby pozytywnej autoprezentacji, wyrażania siebie w stosunku do otoczenia, dowiedzą się w jaki sposób przedstawiać swoje mocne i słabe strony.
 3. Szkolenia zawodowe:
  • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (2 grupy, 120h/grupę) - w ramach tego szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę na temat kanałów sprzedaży, obsługi klienta, technik sprzedaży, negocjacji handlowych, dokumentacji związanej ze sprzedażą, fakturowania i obsługi praktycznej kas fiskalnych (zajęcia praktyczne).
  • Dozorca/pracownik ochrony fizycznej bez licencji (2 grupy, 100h/grupę) - w ramach tego szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę z prawnych podstaw wykonywania zawodu ochroniarza, instytucjonalnych systemów ochrony osób i mienia, obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, zasad współpracy z Policją, jednostkami ochrony przeciw pożarowej, ochrony informacji niejawnych, osób i mienia, technik interwencji itp.
  • Technik prac biurowych z elementami kadr i płac (2 grupy, 120h/grupę) – uczestnicy poznają zasady organizacji pracy w biurze, procedury dotyczące przepływu informacji, obiegu dokumentów i obsługi interesariuszy, zapoznają się z obsługą komputera i programami komputerowymi (mi.in. symfonia), podstawami prawa pracy, kadr i płac.
 4. Indywidualne pośrednictwo pracy (3h/os.) – w ramach tego zadania każdy z uczestników odbędzie trzygodzinne spotkanie, w trakcie którego doświadczony pośrednik pracy będzie dobierał oferty pracy i staży dla uczestników do ich posiadanych predyspozycji zawodowych określonych w IPD oraz zgodnie z ukończonym szkoleniem zawodowym. Pomoże opracować dokumenty aplikacyjne (cv, list motywacyjny), a także przygotuje do rozmowy kwalifikacyjnej. uczestnicy nauczą się odpowiedniego przygotowywania się do rozmów kwalifikacyjnych, poznają zasady poprawnego tworzenia życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego, efektywnego wyszukiwania ofert pracy.
 5. Staże zawodowe – każdy z uczestników projektu odbędzie płatny czteromiesięczny staż zawodowy. Staże zawodowe dobierane będą względem predyspozycji każdego z uczestników oraz zgodnie z ukończonym szkoleniem zawodowym. Realizator projektu zobowiązuje się do zapewnienia zaplecza lokalowego, technicznego i kadrowego niezbędnego do realizacji usług szkoleniowych i doradczych.


Ponadto uczestnikom zapewniamy:

 • Stypendia szkoleniowe
 • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 • Materiały szkoleniowe i dydaktyczne
 • Profesjonalną i doświadczona kadrę prowadzącą zajęcia
 • Poczęstunek w trakcie zajęć