Rekrutacja

Rekrutacja jest otwarta i będzie prowadzona od dnia 01.02.2015 do dnia 31.05.2015. Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej w biurze projektu (adres biura podany w zakładce Kontakt) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (liczy się data stempla pocztowego). Każdy z potencjalnych uczestników musi dostarczyć uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych złożonych ww. terminie.

Proces rekrutacji przebiegać będzie dwuetapowo.

I ETAP REKRUTACJI – ocena formalna złożonych dokumentów aplikacyjnych.

Każdy z uczestników będzie musiał spełnić kryterium dostępu tj.:

  • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności;
  • miejsce zamieszkania/ woj. opolskie - powiaty brzeski, nyski, prudnicki, namysłowski, głubczycki;
  • status na rynku pracy – osoba bez zatrudnienia, bezrobotna lub nieaktywna zawodowo.


Uczestnicy spełniający kryteria preferowane będą otrzymywać dodatkowe punkty za:

  • płeć – K (10 pkt);
  • wiek – 15-30 lat (10 pkt);
  • wykształcenie – maksymalnie ponadgimnazjalne (10 pkt.);
  • stopień niepełnosprawności – lekki/umiarkowany (10 pkt.);
  • dochód na 1 mieszkańca – poniżej 475,00 zł (10 pkt.).


Po spełnieniu powyższych warunków wyłonionych zostanie wstępnie 72 osoby. Utworzona zostanie lista podstawowa i rezerwowa (o zajęciu miejsca na odpowiedniej liście decydować będą zdobyte punkty, a w przypadku równoległej ilości punktów decydować będzie termin wpłynięcia kompletnych i uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych).

II ETAP REKRUTACJI – każda z 72 osób wyłonionych w I etapie przejdzie:

Półgodzinny wywiad z doradcą/psychologiem mający na celu ocenę stopnia motywacji i możliwości udziału w projekcie, doprecyzowanie potrzeb kandydatów, poziomu ich wiedzy. W II etapie rekrutacji kandydat może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Następnie kandydaci zostaną skierowani na badania lekarskie mające stwierdzić, czy są zdolni do udziału w szkoleniach, warsztatach i stażach. Otrzymanie negatywnego wyniku badań lekarskich dyskwalifikuje z udziału w projekcie.

Na podstawie wyników I i II etapu rekrutacji zostanie utworzona ostateczna lista Uczestników (uwzględniająca podział na płeć i wiek). Listy będą tworzone każdorazowo przed rozpoczęciem danej grupy szkoleniowej.

O wynikach prowadzonej rekrutacji osoby zakwalifikowane do projektu będą informowane drogą telefoniczną lub e-mail. Z każdą z osób podpisane zostaną deklaracje uczestnictwa w projekcie.