O projekcie

Projekt „Lepsza przyszłość” realizowany jest w ramach priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 72 osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących województwo opolskie - powiaty brzeski, głubczycki, namysłowski, nyski, prudnicki w okresie do 31 grudnia 2015 roku poprzez objęcie grupy docelowej kompleksowym wsparciem w postaci poradnictwa zawodowego, warsztatów kompetencji społecznych, pośrednictwa pracy, szkoleń i staży zawodowych.

Okres realizacji projektu: 01.02.2015 – 31.12.2015

Teren realizacji projektu: województwo opolskie, powiaty brzeski, głubczycki, nyski, namysłowski, prudnicki.

Projekt jest adresowany do osób z terenu województwa opolskiego, które spełniają kryteria opisane w zakładce Uczestnicy.